Salgsbetingelser

Gjeldene standard salgsbetingelser gjelder ved tilbud og salg , dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom kjøper og selger.


SALGSBETINGELSER      
1. Alminnelige betingelser     
Nedenforstående betingelser får anvendelse, hvis ikke annet er avtalt og bekreftet skriftlig. Ethvert tilbud er såfremt intet annet er skriftlig avtalt, gyldig i 1 måned.     
2. Priser       
Alle priser i våre prislister er å forstå eksklusiv mva og levert fra vårt lager / butikk. Prisene er basert på gjeldende råvarepriser, arbeidslønninger, avgifter, valutakurser, toll, fraktavgifter osv. Endringer i disse forhold frem til levering kan, hvis ikke annet er avtalt, regulerer tilsvarende. Vi tar vanlig forbehold om prisendringer uten forvarsel, samt mot mulig trykkfeil. Bilder og produktspesifikasjoner kan avvike for eksempel når leverandør fornyer produkter eller det skiftes leverandør. 
3. Salgspant      
Vi forbeholder oss salgspant i alle varer inntil kjøpesummen med leietaker og omkostninger fullt ut er betalt. Vi forbeholder oss også retten til å ta tilbake varen hvis kunden misligholder sin betalingsplikt etter avtalte betingelser. Kjøper er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden, rettslig eller faktisk, på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens deknings-gang.
Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.  
Ved kjøp aksepterer kjøper disse betingelser, unntak må avtales og bekreftes skriftlig fra selger.  
4. Levering      
Forsendelse skjer for kjøpers regning og risiko. Leveringstid som oppgis, er dog under enhver omstendighet tilnærmelses-vis og uforbindtlig. Forsinket levering gir ikke kjøper rett til å ha kjøpt kjøpet eller til å kreve noen form for godtgjørelse eller skadeserstatning av selgeren.     
Bestillings- og spesialvarer kan ikke avbestilles / returneres.     
5. Reklamasjoner      
Reklamasjoner / feilleveringer må skje skriftlig og senest innen 8 dager med angivelse av reklamasjonens årsak og art. 
Varer som sendes for service eller reparasjoner, skal ha vedlagt følgeseddel med beskrivelsen av mulig feil. Hvis en vare reparerer uten selgers viten eller samtykke, hefter ikke selger for de oppståtte omkostninger og må videre betrakte seg som løst fra enhver garantiforpliktelse     
6. Returer      
Utgåtte og ikke lagerførte varer krediteres ikke, og tas ikke i retur.    
Returvarer for kreditering forutsettes å være ubeskadiget og i original emballasje. Husk å vedlegge fakturakopi. Retur på grunn av feil fra selger, krediteres fullt ut. Uberettigede returer skal forhånds godkjennes av selger, og betinger at kjøper dekker 20% av vareverdien og returfrakten.     
Varer som returnerer uten å være godkjent gjennom våre rutiner, krediteres ikke.   
7. Betalingsbetingelser     
Betalingsbetingelser er pr. 20 dager pr e-post hvis ikke annet er avtalt.
Ved for sen betaling belastes 8,75% pa samt purregebyr, minimum kr 70. Handel under kr 300, - belastes med kr 64, - i gebyr      
8. Emballasje      
Standard emballasje anføres ikke.     
Paller og karmer anføres til selvkostpris.     
9. Garanti       
Selgerens erstatningsansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi. Selgeren har intet ansvar for skade eller tap som er en følge av varens videreanvendelse. Selgeren svarer ikke for driftstap, avansetap eller annet indirekte tap. 
Hvis garanti kreves, må kvittering eller fakturakopi medfølge.    
10. Force majeure      
Følgende omstendigheter fritar selger for ansvar, hvis det medfører at avtalen ikke kan oppfylles, og at dette ikke kunne 
forutses når avtalen ble inngått. Arbeidskonflikt og andre omstendigheter som partene ikke kan råde over så som konkurser, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militær innkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, opprør, knapphet på transportmidler, allmenn vareknapphet. Samme unntak gjelder også i forhold til underleverandører. 
11. Ved kjøp av verktøy og jernvare over 9.900, - netto sendes varene fraktfritt.
Kompressorer over 90 liter gir alltid fob vårt lager. Frakt tilkommer 

Lukk